Algemene Voorwaarden
!
Op al onze offertes, door ons aanvaarde opdrachten en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden van toepassing. Wij wijzen uitdrukkelijk andere algemene voorwaarden af.

 

Garage- Verhuurbedrijf

ENGELBARTS B.V.

 

Artikel 1 Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Engelbarts: de besloten vennootschap Garagebedrijf Engelbarts B.V. te Lichtenvoorde;
 • Wederpartij: opdrachtgever, afnemer of aanbieder en elke andere contractuele wederpartij van Engelbarts
 • Kostprijs bepalende factoren: inkoopprijzen, lonen, sociale lasten, vervoerskosten, verzekeringspremies, valuta-verhoudingen, invoerrechten, belastingen, heffingen en rechten, alsmede alle andere kosten die de prijs van de door Engelbarts geleverde zaken en diensten mede bepalen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid:

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Engelbarts worden gesloten. Engelbarts wijst nadrukkelijk andere algemene voorwaarden af.

 

Artikel 3. Aanbiedingen:

 • Alle offertes of aanbiedingen zijdens Engelbarts zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. Tenzij anders is aangegeven, zijn offertes 30 dagen geldig.

 

Artikel 4. Overeenkomsten:

 • Ingeval een overeenkomst door Engelbarts schriftelijk wordt bevestigd, wordt deze geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig die bevestiging, tenzij binnen drie dagen na verzending van zodanige bevestiging daartegen door de wederpartij wordt geprotesteerd.

 

Artikel 5. Prijzen en tarieven:

 • 5.1: Tenzij anders is vermeld, zijn alle door Engelbarts in aanbiedingen, opdracht bevestigingen of anderszins genoemde prijzen c.q. tarieven exclusief verzendkosten, emballage kosten, belastingen, accijnzen en andere heffingen van overheidswege en zijn deze prijzen gebaseerd op de op het moment van aanbieding geldende kostprijs bepalende factoren.
 • 5.2 Indien de kostprijs bepalende factoren ten tijde van de levering gewijzigd zijn, is Engelbarts gerechtigd de aan wederpartij te berekenen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
 • 5.3 Indien Engelbarts van de in lid 2 bedoelde bevoegdheid gebruik maakt binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft wederpartij de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Engelbarts binnen drie dagen na ontvangst van de mededeling van ontbinding aan wederpartij te kennen geeft alsnog te zullen leveren tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Ingeval van ontbinding door de wederpartij heeft deze geen aanspraak op enige vergoeding.
 • 5.4 De bevoegdheid tot ontbinding ingevolge het in lid 3 bepaalde vervalt na zeven dagen nadat Engelbarts schriftelijk mededeling aan wederpartij heeft gedaan van de aanpassing van de prijs.
 • 5.5 Als de levering op verzoek of door toedoen van wederpartij wordt uitgesteld of vertraagd, is Engelbarts gerechtigd om voor iedere maand of gedeelte daarvan een rentevergoeding in rekening te brengen, overeenkomstig met de op dat moment geldende wettelijke rente en te rekenen over het door wederpartij verschuldigde factuurbedrag.
 • 5.6 Zo de levering niet wordt aanvaard, is Engelbarts gerechtigd nakoming van de overeenkomst te vorderen, dan wel te harer keuze ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Ingeval zij nakoming van de overeenkomst vordert heeft Engelbarts bovendien recht op vergoeding van haar schade, waaronder zijn te rekenen opslagkosten c.q. bewaarloon, welke opslagkosten c.q. bewaarloon in ieder geval per maand bedragen 1% van de verkoopwaarde van de opgeslagen of bewaarde zaken. Voor de toepassing van deze bepaling geldt een gedeelte van een maand als een gehele maand.
 • 5.7 Engelbarts is gerechtigd om aan wederpartij stalling kosten in rekening te brengen in het in lid 6 bedoelde geval en indien na uitvoering van de aan Engelbarts opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan wederpartij het betreffende motorvoertuig niet binnen twee weken na laatstbedoeld tijdstip is afgehaald.
 • 5.8 Bij verhuur van voertuigen door Engelbarts brengt zij aan wederpartij per schadegeval een eigen risico in rekening van e 750,- exclusief BTW ter zake van schades die door toedoen van wederpartij zijn ontstaan of anderszins aan hem zijn toe te rekenen. Wederpartij is evenwel volledig aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die hij met opzet of door roekeloosheid heeft veroorzaakt.

 

Artikel 6. Lever- en reparatie tijden:

 • 6.1 Opgave van levering- en/of reparatie termijnen is indicatief. Engelbarts verplicht zich om zoveel mogelijk de opgegeven termijn te benaderen.
 • 6.2 Indien Engelbarts na schriftelijke ingebrekestelling niet binnen de daarbij gestelde termijn alsnog de overeengekomen prestatie levert, heeft de wederpartij behoudens overmacht zijdens Engelbarts het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, welke schadevergoeding bij voorbaat wordt beperkt tot ten hoogste 10% van hetgeen de wederpartij bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen.
 • 6.3 Engelbarts heeft het recht om naar hoeveelheid en hoedanigheid in redelijke mate af te wijken van hetgeen overeengekomen is. Het gaat hierbij in het bijzonder om afwijkingen op kleur, breedte, glans en lengte van de te leveren zaak. Ter zake van deze afwijkingen heeft de wederpartij geen recht op vermindering van de koopprijs of enige andere vorm van vergoeding.

 

Artikel 7. Ruil motoren en onderdelen:

 • 7.1 Ruil motoren worden slechts verkocht tegen inlevering van een oude motor van hetzelfde merk, type en model, welke motor niet is gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd dan wel incompleet mag zijn en waarvan de vitale onderdelen, zoals blok, kop, krukas en nokkenas op normale wijze te reviseren zijn. Voldoet de ingeleverde motor niet aan deze eisen, dan komen de hogere kosten voor revisie voor rekening van de wederpartij.
 • 7.2 Bij reparaties worden de vervangen materialen, goederen of onderdelen alleen dan aan wederpartij ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht nadrukkelijk is overeengekomen. In ieder ander geval worden deze eigendom van Engelbarts, zonder dat de afnemer recht op enigerlei vergoeding ter zake heeft.

 

Artikel 8. Aflevering, risico- en eigendom overgang:

 • 8.1 Levering van door Engelbarts verkochte zaken vindt plaats op het adres waar zij gevestigd is.
 • 8.2 De eigendom en het risico ten aanzien van het verkochte gaat over op het moment dat feitelijke levering plaatsvindt aan wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.
 • 8.3 Ingeval van koop door Engelbarts wordt levering geacht te zijn geschied op het moment van afgifte van de zaken bij de werkplaats van Engelbarts, dan wel op het moment dat de zaken in de macht van Engelbarts, of haar medewerkers wordt gebracht, zo dat moment eerder ligt.
 • 8.4 Indien de koopsom ten tijde van de feitelijke levering niet volledig aan Engelbarts is voldaan, gaat de eigendom in afwijking van het in lid 2 bepaalde niet over op de wederpartij dan nadat deze heeft voldaan al hetgeen hij verschuldigd is uit hoofde van deze levering, zowel als uit hoofde van eerdere en latere leveringen, met inbegrip van eventuele renten en kosten. Zolang deze eigendom overgang niet heeft plaatsgevonden, is Engelbarts gerechtigd het geleverde terug te vorderen, ongeacht in wiens handen het zich alsdan bevindt. De wederpartij is niettemin gehouden om het geleverde afdoende te verzekeren en verzekerd te houden en aan alle andere verplichtingen ter zake van gebruik of houderschap te voldoen.
 • 8.5 De wederpartij is gedurende de tijd dat de eigendom ingevolge het in het vorige lid bepaalde nog niet is overgegaan verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen. Gedurende deze tijd is de wederpartij niet gerechtigd het geleverde te verkopen, aan derden af te staan, in onderpand te geven of te belenen. De wederpartij zal deze zaken voldoende afgescheiden van andere zaken ten behoeve van Engelbarts bewaren. Alle kosten, geen enkele uitgezonderd en met name die van onderhoud en van eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, zijn voor rekening en risico van wederpartij gedurende de periode dat de eigendom nog niet op de wederpartij is overgegaan.

 

Artikel 9. Betaling:

 • 9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden netto contant bij levering of - ingeval een factuur wordt verstrekt - door middel van storting of overmaking op een door Engelbarts aangegeven bankrekening, binnen veertien dagen na factuurdatum. De valuta datum als aangegeven op de bankrekening van Engelbarts is bepalend en wordt als betaling dag aangemerkt.
 • 9.2 De wederpartij is niet bevoegd tot verrekening van factuur bedragen met enige vordering die hij op Engelbarts mocht hebben.
 • 9.3 Engelbarts is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen zekerheid stelling, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, dan wel voor het nakomen van opeisbare betalingsverplichtingen contante betaling te verlangen.
 • 9.4 Iedere betaling door de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede van de door Engelbarts gemaakte administratiekosten en/ of invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 • 9.5 Indien betaling niet binnen de in lid 1 van dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.
 • 9.6 De  te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, op basis van de staffel in de wet Normering Buiten-gerechtelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij wanneer deze consument is. Wanneer de wederpartij handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf komen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten integraal te zijnen laste. In dat laatste  geval bedragen de buitengerechtelijke incassokosten ten minste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van 100,-.
 • 9.7 Engelbarts is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
 • 9.8 Indien op rekening wordt geleverd, dan is de wederpartij gebonden aan de boekingen van Engelbarts, en wel in die zin dat de boekingen tussen hen als juist hebben te gelden, behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 10. Reclames:

 • Indien wederpartij meent dat het door Engelbarts geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient daaromtrent op straffe van verval van rechten schriftelijk binnen acht dagen na levering melding aan Engelbarts te worden gedaan. Bij verborgen gebreken geldt een termijn van acht dagen nadat het gebrek geconstateerd kon zijn.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en garanties:

 • 11.1 Ten aanzien van contractuele en buiten contractuele aansprakelijkheid van Engelbarts geldt, met terzijdestelling van alle wettelijke bepalen, uitsluitend hetgeen hierna in dit artikel is bepaald.
 • 11.2 Engelbarts garandeert de door haar verrichte montage-, herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de werkzaamheden voltooid zijn, mits de wederpartij onmiddellijk na het constateren van een gebrek reclameert overeenkomstig de voorwaarden als in het voorgaande artikel bepaald en mits Engelbarts in de gelegenheid wordt gesteld dit gebrek te verhelpen. Elke aanspraak op garantie vervalt indien derden zonder toestemming van Engelbarts werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door Engelbarts verrichte montage,- herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.
 • 11.3 Met betrekking tot door Engelbarts verkochte zaken, andere dan de hierna genoemde nieuwe motorrijtuigen, zal Engelbarts uitsluitend die gebreken die het gevolg zijn van het gebruik van ondeugdelijk materiaal of het gevolg zijn van fabricage fouten en zich voordoen binnen drie maanden na aflevering kosteloos herstellen, mits wordt gereclameerd als in het voorgaand artikel aangegeven.
 • 11.4 Op leverantie van nieuwe motorrijtuigen en andere zaken zijn garanties van toepassing indien en voor zover die door de fabriek of importeur op deze zaken worden verstrekt en overeenkomstig die garantie.
 • 11.5 Engelbarts aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan die in dit artikel is geregeld. De wederpartij heeft hoe dan ook geen aanspraak op vergoeding van schade of herstel van gebreken met betrekking tot natuurlijke slijtage, onoordeelkundige of foutieve behandeling c.q. overbelasting of onjuist gebruik.
 • 11.6 Aansprakelijkheid voor herstel of vervanging van zaken die zich bevinden buiten het grondgebied van de Nederlandse Staat blijft beperkt tot het bedrag dat Engelbarts voor herstel of vervanging in Nederland zou hebben moeten betalen.

 

Artikel 12. Annulering:

 • 12.1 Onder annulering dient in het verband van deze voorwaarden te worden verstaan een aanbod van de wederpartij om een overeenkomst die met Engelbarts is gesloten te ontbinden dan wel aan te passen.
 • 12.2 Annulering door de wederpartij van een door Engelbarts geaccepteerde order of aanbieding leidt slechts tot het door de wederpartij verzochte rechts gevolg als de annulering door de wederpartij kenbaar is gemaakt bij aangetekende brief en zodanig aanbod vervolgens door Engelbarts wordt geaccepteerd.
 • 12.3 Als voorwaarde voor annulering stelt Engelbarts in ieder geval dat de wederpartij aan haar zal vergoeden alle ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en/of door de annulering geleden en nog te lijden schade, alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht de overige rechten van Engelbarts.

 

Artikel 13. Ontbinding:

 • 13.1 Engelbarts heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en renten, indien de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van de wederpartij, de wederpartij een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, de wederpartij overlijdt of niet meer bij machte is zijn bedrijf uit te oefenen, een aanvraag tot faillietverklaring tegen of door de wederpartij wordt ingediend dan wel zich overigens omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Engelbarts in ernstige mate verminderen of in gevaar brengen.
 • 13.2 Onder de in het eerste lid bedoelde omstandigheden zal Engelbarts steeds gerechtigd zijn om haar eigendommen die zich onder de wederpartij mochten bevinden, weer onder zich te nemen.
 • 13.3 De wederpartij is verplicht Engelbarts in dat verband alle medewerking te verlenen, met name door Engelbarts c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het (bedrijfs)terrein en alle andere door wederpartij gebruikte ruimten te (doen) verlenen. De wederpartij geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.
 • 13.4 In geval van ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Engelbarts verrichte prestaties en heeft Engelbarts onverkort recht op betaling van de door haar reeds verrichte prestaties, voor zover aan de orde.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

 • 14.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen partijen, worden beslecht door de bevoegde rechter in het rechtbank Gelderland. Engelbarts blijft echter bevoegd naar haar vrije keuze de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale recht bevoegde rechter.